Thomson sử dụng Cristiano Ronaldo để tôn vinh sự thật Helless của Cristiano Ronaldo, nhưng để vinh danh Idol Secret Bocraan Bandar Soccer World

Thomson sử dụng Cristiano Ronaldo để tôn vinh sự thật bất lực của Cristiano Ronaldo nhưng hãy cống nạp cho các thần tượng [Bocoran Rahasia Bandar Sepak Bola Dunia]: Thể thao được báo cáo vào ngày 2 tháng 10: ở vòng thứ bảy của Premier League, Manchester United Face, với Marshall